รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน 

o19 การใช่จ่ายงบประมาณประจำปีรอบ 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2565.pdf