รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต 

ประจำปี รอบ 6 เดือน

o40 รายงานการกำกับติดตาม รอบ 6 เดือน ปีการศึกษา 2565.pdf